Adaptive Defense تنها نرم افزار ضدباج افزار موجود است که با قطعیت 100% میتواند از آلوده شدن سیستم های رایانه ای به باج افزارها جلوگیری به عمل آورد. عملکرد این نرم افزار بدین گونه است که با دقت تمامی نرم افزار های اجرا شده در سیستم را در دو لیست سفید و سیاه طبقه بندی می کند و فقط به نرم افزار های مورد نظر کاربر (لیست سفید) اجازه اجرا شدن میدهد.

 

 


1.       مشاهده عملکرد تمامی نرم افزار ها به صورت مداوم

2.       طبقه بندی کردن تمامی نرم افزار هایی که طبقه بندی نشده اند توسط هوش مصنوعی بخش cloud و بررسی آنان توسط تکنسین های پاندا

Adaptive Defense به دلیل طبقه بندی 100% نرم افزار های اجرایی در سطح شبکه، قادر است بد افزار ها و رفتار های مشکوکی را شناسایی کند که آنتی ویروس ها نمیشناسند، (مثل باج افزار هاRansomware)  Adaptive Defense یک سرویس شناسایی گر و پاسخ گو است که با دقت تمامی نرم افزار های اجرا شده در سیستم را در دو لیست سفید و سیاه طبقه بندی می کند و فقط به نرم افزار های مورد نظر کاربر (لیست سفید) اجازه اجرا شدن میدهد